Algemene voorwaarden Studio Vilaro

Algemene voorwaarden van toepassing op de diensten binnen Studio Vilaro

Artikel 1 - Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1
Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle
offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever
en de opdrachtnemer (hierna: ontwerper) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze
Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen
opdrachtgever en ontwerper.

1.2
Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen
ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief
BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige
opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of
namens haar aan de ontwerper verstrekte gegevens waarop de ontwerper de offerte baseert.

1.3
Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de
opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het
uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn
deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen
binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn bevestigd.

Artikel 2 - De uitvoering van de overeenkomst

2.1
De ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren,
de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een
voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel
handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de
ontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de
werkzaamheden.

2.2
De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en
juiste levering door de ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van
volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan ontwerper aangeeft of
waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.3
Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief,
tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.4
Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de ontwerper:
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of
instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten,
merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke
beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

2.5
Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan
stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het
resultaat te controleren en goed te keuren.

2.6
Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen
reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst,
wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van
ondergeschikte betekenis te zijn.

2.7
Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na
afronding van de opdracht, schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan
de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

Artikel 3 - Inschakelen van derden

3.1
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de
uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de
opdrachtgever kan de ontwerper, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als
gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding
afspreken.

3.2
Wanneer de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van
derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de ontwerper namens de
opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3
Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de ontwerper volgens uitdrukkelijke afspraak
voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze
goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de
bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier
met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

3.4
Wanneer de ontwerper, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of
aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever
op verzoek van de ontwerper de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde
goedkeuring schriftelijk bevestigen.

3.5
De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de ontwerper derden in wanneer dat van
invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de ontwerper.
Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden
ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.6
De ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door
of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de ontwerper
zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De ontwerper
kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

Artikel 4 - Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1
Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het
octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de
opdracht komen toe aan de ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan
worden door een depot of registratie, is uitsluitend de ontwerper daartoe bevoegd, tenzij
anders overeengekomen.

4.2
Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of
gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele
voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot
het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van
deze Algemene Voorwaarden.

4.3
De ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom
het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten)
vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande
toestemming van de ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van de
ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4
Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerper
tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen,
concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen,
illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audioen
video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.)
eigendom van de ontwerper, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter
beschikking zijn gesteld.

4.5
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens
elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij
anders overeengekomen.

Artikel 5 - Gebruik van het resultaat

5.1
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de
overeenkomst met de ontwerper, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de
opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming
geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de
opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

5.2
Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op
rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden
geregeld.

5.3
Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de
opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is
overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De ontwerper kan aan deze
toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

5.4
In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen
wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de
ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie
maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en
billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te
verliezen.

5.5
Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te
gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot
gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en
billijkheid:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van
deze Algemene Voorwaarden;
c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten
overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever
zijn overgedragen.

5.6
De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid
om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie,
waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te
krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

Artikel 6 - Honorarium en kosten

6.1
De ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan
bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan
de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

6.2
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de
uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints,
kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en
begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk
vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

6.3
Wanneer de ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en
duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan
wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te
verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de
gebruikelijk door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven. De ontwerper zal de
opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of
de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

6.4
Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door
omstandigheden die niet aan de ontwerper kunnen worden toegerekend, dan is de
opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De
ontwerper zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

Artikel 7 - Betaling en opschorting

7.1
Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen
30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders
vermeldt.

7.2
Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de ontwerper totdat alle
bedragen die de opdrachtgever aan de ontwerper op grond van de tussen partijen gesloten
overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de ontwerper zijn voldaan.

7.3
Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de
verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum
van € 150,- excl. BTW bedragen.

7.4
De ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de
ontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in
rekening brengen.

7.5
De ontwerper mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is
verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te
betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de ontwerper door een mededeling of gedraging van de
opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

Artikel 8 - Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1
Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar
tekortschieten door de ontwerper, of wanneer de ontwerper de overeenkomst ontbindt
wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de
opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met
betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd.
Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de ontwerper redelijkerwijs niet
meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede
beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.2
De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit
de door de ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane
verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het
honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou
zijn.

8.3
Zowel de ontwerper als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond
opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement,
(voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

8.4
Wanneer de werkzaamheden van de ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten van
soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door
schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie
maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid
werkzaamheden van de ontwerper blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

Artikel 9 - Garanties en vrijwaringen

9.1
De ontwerper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat,
wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de
Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper
garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan,
voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van
derden of anderszins onrechtmatig is.

9.2
Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de
opdrachtgever de ontwerper of door de ontwerper bij de opdracht ingeschakelde derden
voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het
resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van ontwerper jegens
opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en
overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3
De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper voor aanspraken met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens,
die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1
Ontwerper dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te
worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen,
dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

10.2
Ontwerper is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de ontwerper
toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de ontwerper voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of
vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3
Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ontwerper, is de
aansprakelijkheid van de ontwerper beperkt tot het honorarium van de ontwerper voor de
opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit
bedrag is niet hoger dan €75.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het
bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert. Het bedrag
waarvoor de ontwerper in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de
eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.

10.4
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de
opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Artikel 11 - Overige bepalingen

11.1
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de ontwerper
wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de
opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte
stellen.

11.2
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de ontwerper gesloten
overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele
onderneming of met schriftelijke toestemming van de ontwerper.

11.3
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en
omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de
andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of
mededeling aan derden de ontwerper of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen.
Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze
feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke
behandeling worden gebonden.

11.4
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen
de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel
en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

11.5
De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te
bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

11.6
Op de overeenkomst tussen de ontwerper en opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg
proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn
overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het
arrondissement waar de ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de ontwerper, kennis van
geschillen tussen de ontwerper en opdrachtgever.

Algemene voorwaarden van toepassing op de producten te koop op Studio Vilaro

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst:
een overeenkomst waarbij de consument
producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft
in verband met een overeenkomst op afstand en
deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de
ondernemer worden geleverd of door een derde
partij op basis van een afspraak tussen die derde
en de ondernemer;

Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan
maken van zijn herroepingsrecht;

Consument:
de natuurlijke persoon die niet handelt voor
doeleinden die verband houden met zijn handels-,
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag:
kalenderdag;

Digitale inhoud:
gegevens die in digitale vorm geproduceerd en
geleverd worden;

Duurovereenkomst:
een overeenkomst die strekt tot de regelmatige
levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud
gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager:
elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail –
dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te
slaan op een manier die toekomstige raadpleging
of gebruik gedurende een periode die is afgestemd
op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en
die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht:
de mogelijkheid van de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
afstand;

Ondernemer:
de natuurlijke of rechtspersoon die deelnemer is
aan de Stichting Webshop Keurmerk en producten,
(toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op
afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand:
een overeenkomst die tussen de ondernemer en de
consument wordt gesloten in het kader van een
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand
van producten, digitale inhoud en/of diensten,
waarbij tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt
wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping:
het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen
Europese modelformulier voor herroeping;

Techniek voor communicatie op afstand:
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en
ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven
te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Studio Vilaro
Elleboogvaart 4, 2421 TA Nieuwkoop
+31 648451779
info@studiovilaro.nl
Kvk: 85041998
Btw: NL004043330B41

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
– de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
– de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is
toegekend;
– een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en
aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op
welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen
en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om
een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave
van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd,
kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan
te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud;
voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling,
aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet
tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door
de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,
of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het
bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere
producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de
dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of
het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste
product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om
de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt
hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in
een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het
gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in
lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de
ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere
ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde
melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een
gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het
product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht
genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt
bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de
ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor
terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting
van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn
gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is
de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte
van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping,
vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van
water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume
of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor
herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of
levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft
verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op
een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het
beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn
toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze
mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een
ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product,
onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de
herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij
wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument
aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is
kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de
duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,
maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van
de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn
kunnen voordoen

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling
wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door
de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de
mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een
veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud
en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de
ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de
overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan
voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een
bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd
zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de
consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet
geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;

9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
producten;

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en
waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;

11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
levering is verbroken;

12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen
invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen
en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de
dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor
ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra
garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond
van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of
vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien
de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht
om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot
het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te
allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te
allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of
in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet
stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden
verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten
hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de
overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van
dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-
, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een
jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand
opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen
de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het
ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen
na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van
een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de
overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene
voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer
vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande
de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij
door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een
termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen,
na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde
bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten
bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de
daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van €
40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde
bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een
meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden
ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de
Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de
betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het
indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.